Ballongverkstan Arenastaden

Öppet idag: 10:00 - 18:00

Evenemangsgatan 24
169 56 Solna Visa på karta »

Mer om Ballongverkstan Arenastaden »

Ballongverkstan Barkarby

Öppet idag: 11:00 - 19:00

Herrestavägen 1
177 38 Järfälla Visa på karta »

Mer om Ballongverkstan Barkarby »

Ballongverkstan Svea

Öppet idag: 10:00 - 18:00

Sveavägen 133
113 46 Stockholm Visa på karta »

Mer om Ballongverkstan Svea »

Ballongverkstans webshop

Vi hjälper dig med din beställning och svarar på frågor om lagerstatus. 

Kontakta
webshop@ballongverkstan.se
08-315881

Företagsservice

Vill du som företag få en offert på önskade varor och dekor. Vi hjälper dig med leverans från önskad butik

Kontakta
order@ballongverkstan.se
08-315881 

 

Återförsäljare

Har du en butik och vill sälja ballonger och partyartiklar

Kontakta 
Bacala Din Partygrossist 
order@bacala.se
08-26 66 62

Sökresultat

Produkter:

Kategorier:

Varumärken:

Sökningen gav inget resultat: ""

Inga resultat har hittats i produkter, varumärken eller kategorier.

Helium

Vad är Helium?

Helium (He) är det näst vanligaste och näst lättaste ämnet i universum. Helium utgör nästan en fjärdedel av universums elementära massa (vikt). Endast väte är mer utbrett än just helium. Helium syns inte, har ingen lukt eller smak och är inte giftig eller kemiskt aktiv – faktum är att det är den minst aktiva av alla ämnen. Till skillnad från andra ämnen existerar helium endast i gasform förutom under extrema förhållanden. Helium har en rad ovanliga egenskaper, förutom att den har lyftkraft i vår atmosfär, har helium den lägsta kok- och smältpunkten av alla grundämnen.

Det var i slutet av 1800-talet som en fransk astronom upptäckte helium
i solspektrat när han studerade en solförmörkelse – därav namnet helium: från
grekiskans ”helios” som betyder sol. Idag används helium i olika typer av industrier som skyddsgas, kylgas, hjälp vid datering och djuphavsforskning - och till att blåsa upp ballonger!

Var finns helium?
Större delen av det helium som finns i universum skapades under Big Bang. I dagens universum skapas helium i stjärnorna, genom föreningen av väteatomer. På jorden däremot skapas helium genom den radioaktiva nedbrytningen av tyngre ämnen.
När helium bildas fångas en del av det upp i naturgas, där man finner helium i en koncentration av upp till 7 volymprocent. (Jämför detta med mängden helium i jordskorpan som bara är 8 delar på 1 miljard.) Man utvinner sedan helium från naturgas genom en slags destillering. Större delen helium utvinns i USA, ca 10% från Algeriet och en ännu mindre del från Ryssland och Polen.

Helium i ballonger
Helium har en hel del säregna egenskaper, och det bör du tänka på när du fixar dina helium-ballonger. En av dem är heliumets lyftkraft. Även om helium är lättare än luft, måste man ha tillräckligt med helium i en ballong för att även lyfta materialet som ballongen är gjord av. Det är därför helium inte lyfter de allra minsta ballongerna – mängden helium som ryms är helt enkelt för liten för att orka bära materialet. En annan av heliumets egenskaper är dess förmåga att färdas genom material. Helium kan ta sig ut ur en ballong tre gånger så snabbt som luft, och det är därför en heliumballong bara håller i 6-12 timmar innan den börjar sjunka ner till marken.
Blås därför alltid upp dina helium-ballonger samma dag! Man kan förlänga flygtiden genom att spruta in flytande plast, Hi-float, som tätar ballongen och därmed försvårar för heliumet att sippra ut.

Helium i flaskor
Heliumets förmåga att ta sig igenom material gör att det måste lagras i anpassade gasflaskor där det hålls under högt tryck. För att fylla ballongerna med helium använder man en särskild regulator anpassad för ballonger.

Helium i lungorna – VARNING!
Som de flesta vet låter man som askungens hjälpsamma möss på julafton om man
får helium i lungorna. Detta beror på att ljudets hastighet är nästan tre gånger så hög när det far genom helium jämfört med luft. Högre hastighet ger högre frekvens på ljudvågorna och därmed röstläget. OBS! att andas in helium i lungorna kan leda till kvävning. Detta för att helium tränger undan den luft vi behöver för syreupptaget. Att andas in helium direkt från helium-flaskan är extremt farligt då det höga trycket kan förstöra lungornas vävnad.

Fakta om helium
Helium är det näst vanligaste ämnet i universum, endast väte är vanligare. Det nybildas genom fusion av väte i solen och andra stjärnor, men en stor andel av universums helium tros ha bildats vid Big Bang.

Helium är atomslag och grundämne nummer två i det periodiska systemet. Som grundämne är det en färglös och luktlös ädelgas. Helium har den lägsta kokpunkten av alla grundämnen, och endast vid höga tryck kan helium fås att övergå i fast form. I naturen förekommer helium som obundna atomer som inte reagerar alls med andra ämnen.

Heliumet har troligen bildats genom alfastrålning från jordens kärna, alfastrålningen värmer också upp jordens inre kärna så den håller sig flytande. Helium friges även när man häller syra på ett alfastrålande radioaktivt mineral som till exempel thorit.

På grund av helium-atomernas litenhet och ovilja att reagera med andra atomer, tenderar helium att långsamt sippra ut ur lagringsbehållare. Därav att en heliumballong inte håller mer än ett visst antal timmar. Hur länge det håller beror på kvaliteten på ballongen.

Heliumets historia
Existensen av helium insågs först av dansken Janssen under en solförmörkelse 1868 då han upptäckte en ny linje i solspektrat. År 1895 framställde den engelske kemisten William Ramsay helium genom att lösa ett uranhaltigt mineral i syra, vilket identifierades av Lockyer och Frankland som helium och samma år detekterade den tyske fysikern Heinrich Kayser spektrallinjer från helium i en ädelgasblandning framställd ur luft. Samma år framställde engelsmannen N.A. Langley och oberoende de svenska kemisterna Per Teodor Cleve och Abraham Langlet helium med exakt samma metod.

Framställning
Helium framställs ur heliumrik naturgas som främst finns i USA. Det var även här själva proceduren av framställningen upptäcktes 1918. Man framställer det genom fraktionerad destillation av naturgasen. Naturgasen måste kylas ner till en viss temperatur för att få en fast (flytande) form. Heliumet kan inte göras fast på detta vis utan görs med tryck som också gör att man kan separera helium. Tillför man sedan ett visst tryck på helium kan man även få den att uppnå fast form.

Varför Kalle Anka-röst och är det farligt?
Det berömda fenomenet "Kalle Anka-röst", som människor får när de inandas det ogiftiga heliumet, beror på att ljudets hastighet är högre i helium än i luft. Inandning av en tyngre ädelgas, som Xenon, skulle ha motsatt effekt på rösten. Det finns kvävningsrisk vid inandning av det sistnämnda.

Första hjälpen
- Inandning : Höga halter kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/
medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Flytta den skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

- Förtäring : Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.

Är helium brandfarligt?
Helium är inte brandfarligt i sig men heliumbehållaren kan explodera vid hög temperatur och bör flyttas ur riskzon. Det ska alltid finnas skyltar som förmedlar att du har en tub i lokalen. Vid brand - informera alltid brandmannen att det finns helium i lokalen så att de vet att explosionsrisk finns.

Användningsområde
Helium används bland annat till ballonger istället för väte, som till skillnad från helium, är explosivt. Man har också ersätt kväve med helium vid dykning (för att minska kvävenarkosen), i belysningsteknik och i metallurgi för att hindra oönskade kemiska reaktioner exempelvis vid svetsning och lödning. Helium används även som kylmedel för kärnreaktorer och som skyddsgas vid framställning av kiselkristaller.

Kärt barn har många namn: Helium, ballonghelium, ballonggas, eller ibland felstavat med särskrivning ballong helium, ballong gas, balong helium, balonghelium, balonggas,

NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Handelsnamn : Helium
Produkttyp : Laser, Chemical, Instrument, Ballong, Laboratorie
SDB Nr : IG 006
Användningsområde : Professionellt bruk.
Kemisk formel : He
Företag : AGA Gas AB
Rissneleden 14
S-17282 Sundbyberg, Sverige
Tel: +46 (0)8-706 95 00
E-mail:
Nödtelefonnummer : 020-99 60 00 (24 h).

FARLIGA EGENSKAPER
Riskidentifiering : Komprimerad gas. Höga halter kan orsaka kvävning.

FÖRSTA HJÄLPEN
Första hjälpen
- Inandning : Höga halter kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/
medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Flytta den skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

- Förtäring : Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Brandklass : Ej brandfarlig.
Specifika risker : Kontakt med eld kan orsaka bristning/explosion av flaskan.
Farliga förbränningsprodukter : Ingen.
Eldsläckningsmedel
- Lämpliga släckningsmedel : Alla kända släckningsmedel kan användas.
Specifika metoder : Om det är möjligt, stoppa flödet av ämnet.
Gå ifrån gasflaskan och kyl den med vatten från en skyddad plats.

ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Personliga försiktighetsåtgärder : Utrym området.
Använd tryckluftsapparat med egen behållare inom riskområdet tills man är säker
på att faran är över.
Se till att luftväxlingen är tillräcklig.
Miljöskyddsåtgärder : Försök att stoppa utsläpp.
Saneringsmetoder : Ventilera området.

HANTERING OCH LAGRING
Förvaring : Förvara flaskan i väl ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50°C.
Hantering : Tillbakaströmning av vatten in i flaskan måste förhindras.
Förhindra tillbakaströmning in i flaskan.
Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess
tryck och temperatur. Kontakta gasleverantören vid osäkerhet.
Se leverantörens instruktioner för hantering av gasflaskor.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD
Personlig skyddsutrustning : Kontrollera att tillräcklig ventilation finns.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Fysikaliskt tillstånd vid 20°C : Komprimerad gas.
Färg : Färglös.
Lukt : Ingen luktvarning.
Molekylvikt [g/mol] : 4
Smältpunkt [°C] : Gäller inte.
Kokpunkt [°C] : -269
Kritisk temperatur [°C] : -268
Ångtryck, 20°C : Gäller inte.
Relativ densitet (luft=1) : 0.14
Relativ densitet, vätska (vatten=1) : Gäller inte.
Vattenlöslighet [mg/l] : 1.5
Brännbarhetsgränser [vol% i luft] : Ej brandfarlig.

TOXIKOLOGISK INFORMATION
Information om toxicitet : Inga kända förgiftningseffekter orsakas av denna produkt.

EKOLOGISK INFORMATION
Information om ekologiska effekter : Ingen känd miljöpåverkan av denna produkt.

AVFALLSHANTERING
Allmän : Släpp inte ut i avlopp, källare, gropar eller andra platser där gasansamling kan vara
farlig. Till luften på en väl ventilerad plats. Kontakta leverantören om vägledningen behövs.

TRANSPORTINFORMATION
UN No : 1046
Faro nr : 20
ADR/RID
- Transportnamn : HELIUM, KOMPRIMERAD
- ADR Klass : 2
- ADR/RID Klassificeringsregler : 1 A
- ADR märkning : 2.2
Annan transportinformation : Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten.
Överlämna transportkort (skriftlig instruktion) till föraren.
Vid transport :
- Skall gasflaskor vara fastspända.
- Se till att flaskventilen är stängd och inte läcker.
- Se till att ventilens skyddsmutter eller tätplugg (i förekommande fall) är korrekt påsatt.
- Se till att ventilskyddet (i förekommande fall) är korrekt påsatt.
- Se till att tillräcklig ventilation säkerställs.
- Se till att gällande regler följs.

GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
EG-Klassificering : Ej inkluderad i Annex I.
Ej klassificerad som farligt beredning.
EG-märkning : Ingen EG-märkning erfordras.
- Symbol(er) : Ingen.
- R-Fras(er) : Ingen.
- S-Fras(er) : Ingen.

ANNAN INFORMATION
Kvävande vid höga halter.
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
Undvik inandning av gas.
Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs up.
Risken för kvävning är ofta förbisedd och måste påpekas vid utbildning av personal.

(Källor: Wikipeda.org, AGA, Linde gas)